Kemikaaliturvallisuus

 

Kemikaaliturvallisuuden osalta tarjoamme vaarallisten kemikaalien vähäisen sekä laajamittaisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuuskonsultaatio- ja koulutuspalveluita. Lisäksi laadimme asianmukaiset suunnitelmat kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista avaimet käteen -periaatteella. Hoidamme myös tarvittavien viranomaisilmoitusten tekemiset sekä toimitamme tarvittavat selvitykset ja muut asiakirjat viranomaisen lupaharkintaa varten. Keskeisimpiä viranomaistahoja ovat alueellinen pelastus- ja ympäristöviranomainen sekä Turvallisuus ja Kemikaalivirasto (TUKES).

Tavoitteenamme on tarjota toiminnanharjoittajalle työkalut ja tukea prosesseissaan tarvitsemiensa kemikaalien turvalliseen hallintaan. 

Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi

Teollinen käsittely ja varastointi jaetaan laajamittaiseen sekä vähäiseen vaarallisten kemikaalien teolliseen käsittelyyn ja varastointiin. Toiminnan laajuus määritellään vaarallisten kemikaalien määrän sekä kemikaalien ominaisuuksien perusteella.

Kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointi koskevat keskeisimmät säädökset ovat Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisesta käsittelystä (390/2005) sekä Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999). Nestekaasun teknistä käyttöä, käsittelyä ja varastointia koskevat Nestekaasuasetus (711/93) ja Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta (344/1997).

Vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia valvoo alueen pelastusviranomainen. Laajamittaista vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES).

 

REACH -asetus

Euroopan unionin uudistunut kemikaalilainsäädäntö REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) astui voimaan 1.6.2007. Kemikaaliasetus on suoraan unionin jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä. Asetuksen tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa terveyden- ja ympäristönsuojelun tasokkuus sekä yhdenmukaisuus ja tehostaa EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä sekä taata tuotteiden vapaa liikkuvuus Euroopan unioinin sisämarkkinoilla.

CLP-asetus

CLP-asetus koskee kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures). Asetuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa vaarallisten kemikaalien luokitus-, pakkaus- sekä merkintäkäytäntöjä.  

 

 

 

 

kemikaalit