Poistumisturvallisuusselvitys

Poistumisturvallisuusselvityksen tarkoitus on varmistua siitä että toimintakyvyltään rajoittuneiden henkilöiden asettamat eritysvaatimukset turvalliselle ja mahdollisimman tehokkaalle poistumiselle on huomioitu kohteen onnettomuuksiin varautumisessa ja ennaltaehkäisyssä. Yleensä, poistumisturvallisuusselvitys esitetäänkin pelastussuunnitelman liitteenä.

Laadimme poistumisturvallisuusselvityksiä ammattitaidolla sekä ennen kaikkea vastuulla. Vuosien kokemus sairaalaympäristöön liittyvien riskien arvioimisessa sekä aikaisemmin valvovan pelastusviranomaisen roolissa takaa työmme laadun. Meille kattavan sekä laadukkaan poistumisturvallisuusselvityksen tekeminen on työn lisäksi myös kunniakysymys, jossa pääsemme huolehtimaan osaltamme yhteiskuntamme kaikista jäsenistä toimintakykyyn katsomatta.

 

Hoitolaitoksissa sekä asumisyksikön muotoon järjestetyissä palvelu- ja tukiasunnoissa ja muissa näihin verrattavissa asuinrakennuksissa ja tiloissa, joissa asuvien toimintakyky on tavanomaista huonompi (palvelu- ja tukiasuminen), toiminnanharjoittajan on etukäteen laadituin selvityksin ja suunnitelmin ja niiden perusteella toteutetuin toimenpitein huolehdittava, että asukkaat ja hoidettavat henkilöt voivat poistua turvallisesti tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa itsenäisesti tai avustettuina.

 

Hoitolaitoksia ovat:

  • Sairaalat
  • Vanhainkodit
  • Muut laitoshuoltolaitokset
  • Suljetut rangaistuslaitokset
  • Muut edellä mainittuihin rinnastettavat kohteet
  • Tuettu asuminen:
  • Palvelu- tai tukiasunnot

Poistumisturvallisuusselvityksen tavoitteena on varmistaa se että toimintakyvyltään rajoittuneet henkilöt kykenevät poistumaan vaaraa aiheuttavalta alueelta tai että heidät voidaan onnettomuustilanteessa pelastaa. Lisäksi halutaan varmistua siitä että on ryhdytty riittäviin toimiin onnettomuuksien ennalta estämiseksi huomioiden toimintakyvyltään rajoittuneiden henkilöiden asettamat erityisvaatimukset ja että etukäteen voidaan varmistaa että toimintakyvyltään rajoittuneilla on realistinen mahdollisuus pelastua onnettomuustilanteissa.

Poistumisturvallisuusselvitys tulee aina toimittaa oman alueen toimivaltaiselle pelastusviranomaiselle